O prawidłowym widzeniu mówimy w przypadku osoby nieobarczonej wadą refrakcji, która maja w pełni wykształcone widzenie obuoczne, sprawnie funkcjonującą akomodację, a także nie występują u niej żadne choroby oczu, mogące mieć wpływ na widzenie. Osoba taka nie wymaga żadnej korekcji okularowej.

Czym jest oko miarowe?

Oko miarowe, czyli takie, które nie jest obarczone wadą refrakcji, to takie, w którym równoległe promienie świetlne wchodzące do niego (przy rozluźnionej akomodacji) zostają zogniskowane na siatkówce. Taki efekt możliwy jest do uzyskania tylko w sytuacji gdy:

• moc (łamiąca) wszystkich elementów optycznych oka w stanie spoczynku akomodacji jest adekwatna do jego długości osiowej,
• moc łamiąca rogówki i soczewki jest taka sama we wszystkich przekrojach – moc łamiąca jest rożna w różnych miejscach.

Pacjent, którego narząd wzroku spełnia te warunki, będziemy nazywać pacjentem emmetropijnym. Będzie miał on dobrą ostrość wzroku do dali jak i do bliży – na poziomie 1,0 (100% ostrość wzroku).

W sytuacji, gdy promienie świetlne wpadające do oka nie ogniskują się na jego siatkówce, Mamy do czynienia z wadą refrakcji: nadwzrocznością, krótkowzrocznością, astygmatyzmem.